top of page

EKOLOGIA - kwasy humusowe w rolnictwie i sadownictwie

HUMINPOL to w pełni polski produkt na bazie kwasów humusowych (huminowych i fulwowych), wytwarzany w oparciu o naturalne procesy biologiczne, służący poprawie właściwości i wydajności gleby, sprzyjający zdrowiu i efektywnemu wzrostowi upraw.


Kwasy humusowe są kompleksowymi związkami organicznymi, złożonymi z węgla – C, wodoru – H i tlenu – O. Natura wzbogaca je także w inne pierwiastki, które korzystnie oddziałują na organizmy żywe. Posiadają specyficzne właściwości fizyczne i chemiczne, pozytywnie wpływające na żyzność gleby. Jako substancje pochodzenia naturalnego (powstające w procesie humifikacji materii organicznej), mogą być szeroko stosowane w rolnictwie w celu poprawienia właściwości gleby, a przez to wpływać na poprawę plonowania roślin. Niezwykle ważną cechą kwasów humusowych jest ich zdolność do wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków, wodorotlenków i wolnego ich uwalniania, kiedy wymagają tego organizmy żywe.


Na podstawie tych własności substancje humusowe odznaczają się następującym działaniem na gleby uprawne:


Wpływy fizyczne:

 • fizycznie zmieniają strukturę gleby;

 • zapobiegają utracie związków odżywczych w glebach piaszczystych, poprawiają wentylację w glebach ciężkich i zatrzymują wodę;

 • ograniczają powstawanie pęknięć w glebie i jej erozję (dzięki zdolności łączenia koloidów);

 • są pomocne przy uwalnianiu z gleby związków toksycznych i ich rozpadzie, a tym samym przy napowietrzaniu i poprawie możliwości uprawy ziemi.


Wpływy chemiczne:

 • zmieniają chemiczne stałe własności gleby;

 • neutralizują gleby kwasowe i zasadowe, optymalnie regulując wartość pH gleby;

 • optymalizują pobieranie składników odżywczych i wody przez rośliny;

 • zwiększają zdolność gleby do buforowania.


Wpływy biologiczne:

 • biologicznie stymulują rośliny i aktywność mikroorganizmów;

 • stymulują enzymy roślinne i zwiększają ich produkcję;

 • działają jak katalizatory organiczne w wielu procesach biologicznych;

 • wspomagają wzrost i rozwój korzystnych mikroorganizmów w glebie.


Wpływy ekologiczne:

 • umożliwiają skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów środowiska naturalnego i ochrony przyrody;

 • rozwinięty system korzeniowy z zawartością kwasów humusowych przeciwdziała przenikaniu azotanów i pestycydów do wód gruntowych;

 • redukują problem zasolenia przy aplikacji nawozów sztucznych rozpuszczanych w wodzie;

 • służą efektywnej walce z erozją gleby.


W przyrodzie związki kompleksowe kwasów humusowych znajdują się często w błotach leczniczych, w ziemi ornej, w nawozach organicznych, w torfie, w lignicie i w węglu brunatnym. My produkujemy je na bazie borowiny atestowanej dla ośrodków sanatoryjnych, stosując przy tym procesy biologiczne (biochemiczne) – w odróżnieniu od większości tego typu produktów dostępnych na rynku – wytwarzanych chemicznie.


Kwasy humusowe naszej produkcji, dzięki ich własnościom, uważa się za potencjalnie przydatne do detoksykacji substancji powodujących skażenie środowiska naturalnego. Mają one też zastosowanie w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wpływając na wzrost produktywności.

W istotny sposób uczestniczą w zwiększaniu urodzajności gleby, a tym samym produkcji biomasy na cele paszowe i spożywcze. Jednocześnie zwiększają zawartość substancji pokarmowych i obniżają poziom substancji toksycznych w roślinach i – w efekcie tego – w organizmach zwierząt i wreszcie ludzi.


Szczególnie ważny jest fakt, że są to substancje naturalne, które nie obciążają środowiska. Powstają w sposób naturalny i oddziałują w pełni naturalnie – niczego nie zabijają, niczego nie niszczą – działają tak, jak przyroda robiła to przez całe tysiąclecia, aby chronić równowagę i zapewniać warunki dogodne dla rozwoju organizmów żywych. Ma to doniosłe znaczenie zwłaszcza w dobie powszechnego stosowania wyniszczających substancji chemicznych, kiedy nasze gleby są wyjałowione, a pokarmy pozbawione wielu witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i mikroelementów potrzebnych do życia.


Preparat Humusowy HUMINPOL


HUMINPOL – wspomaga użyźnianie i nawożenie upraw polowych, sadowniczych, szklarniowych, użytków zielonych, kwiatów i trawników. Reguluje równowagę kwasowo-zasadową wymaganą przez uprawianą roślinę, poprawia zdolności infiltracyjne i powietrzne gleby, wspomaga zaopatrzenie rośliny w wodę i składniki odżywcze, w makro- i mikroelementy (w postaci chelatów) oraz w pożyteczne mikroorganizmy. Posiada duże powinowactwo do jonów metali, w tym toksyn (czyści glebę z metali i toksyn).


Preparat Humusowy HUMINPOL – Karta Produktu


HUMINPOL zaleca się stosować do:

 1. uzdatniania i uszlachetniania uprawianej gleby;

 2. zaprawiania nasion;

 3. zasilania upraw dokorzeniowo i dolistnie.


HUMINPOL jest w 100% nieszkodliwy i przyjazny dla organizmów żywych (roślin, zwierząt i ludzi). 

Dowiedz się więcej:


 • b. Wiceminister Rolnictwa i Główny Geolog Kraju, prof. Mariusz Orion Jędrysek: „Kwasy huminowe są idealnym nawozem dla rolnictwa!” – 3 min. 30 s.:


 • Kwasy humusowe i ich wpływ na jakość gleby – dr W. Wojciechowski i Z. Marek:


 • Czy kwasy humusowe w glebie są ważne? – dr hab. Marzena S. Brodowska czytaj >>>

 • W jaki sposób kwasy humusowe wpływają na produktywność roślin? – dr inż. Anna Wilkanowska czytaj >>>

 • Kwasy humusowe „czarnym złotem”? – mgr Barbara Błaszczyńska czytaj >>>

 • Właściwości kwasów humusowych czytaj >>>

Comments


bottom of page