top of page

ENERGIA i EKOLOGIA - termiczne przekształcanie odpadów (TPO)

Termiczne Przekształcanie Odpadów (TPO) to unikatowa technologia polegająca na PRZEKSZTAŁCANIU (uwaga – nie spalaniu!) odpadów na użyteczne produkty handlowe, bez generowania jakichkolwiek dodatkowych zanieczyszczeń.
Technologia przekształcania odpadów przemysłowych i osadów ściekowych metodą TPO


Oferowana przez nas Technologia opiera się na procesach wysokotemperaturowych z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej (z dodatkową możliwością przekształcenia ciepła na chłód). Jako jedyna technologia w kraju i za granicą – nie spala – lecz PRZEKSZTAŁCA odpady (i/lub osady ściekowe) na użyteczne produkty handlowe. Końcowymi produktami są:

 • energia elektryczna;

 • energia cieplna (i/lub chłód);

 • karbonizat możliwy do zastosowania w przemyśle;

 • uboczne produkty spalania (UPS), do produkcji mas bitumicznych, betonowych, siarkobetonów;

 • siarczan amonu z przemysłowej instalacji oczyszczania spalin (PIOS) dla przemysłu rolnego;

 • inne (w zależności od warunków wyjściowych oraz potrzeb).

W efekcie końcowym mamy BRAK odpadów oraz BRAK zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery!

Podstawowy schemat ideowy Technologii TPOPrzemysłowa Instalacja Oczyszczania Spalin (PIOS)


Ważnym elementem instalacji TPO jest redukcja gazów odlotowych METODĄ WTÓRNĄ przy wykorzystaniu autorskiej technologii PIOS (przemysłowa instalacja oczyszczania spalin).

Technologia PIOS oparta jest o nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne (szczegółowo sprawdzone w skali przemysłowej). Zapewnia kompleksowe oczyszczanie spalin w systemie Multi Pollution Control. Spełnia najsurowsze Normy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED. Przyjęte tu rozwiązania konstrukcyjne całkowicie różnią się od dotychczas stosowanych skruberów redukujących SO2 w elektrowniach.

Należy tu wspomnieć, że technologia MERSI – będąca poprzedniczką PIOS – jako pierwsza na świecie zainicjowała system Multi-Pollution Control i zyskała nominację jako jedna z 10 najbardziej innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska w Europie w prestiżowym konkursie „European Environmental Press Award 2005” – Environmental Innovation for Europe – i została opisana w 13 branżowych czasopismach europejskich.

Schemat przemysłowej instalacji oczyszczania spalin (PIOS)

Schemat przedstawia Reaktor (Skruber) PIOS, który oczyszcza gazy odlotowe „metodą mokrą” z pyłów, SOx, NOx, metali ciężkich, HF, HS, BETX, dioksyn i furanów.Model 3d urządzenia PIOS instalowanego na odcinku kanału gazów odlotowych pomiędzy odpylaczem a emiterem.


Geneza oferowanej przez nas Technologii TPO


Współpracujący z nami Technolodzy korzystają z wieloletniego doświadczenia, które zdobywali m.in. w przemyśle okrętowym, bazując na rozwiązanych sprawdzonych w skali przemysłowej na morzu i na lądzie.

Burta dalekomorskiej jednostki pływającej w portach obcych państw jest uważana za granicę państwa, pod którego banderą pływa statek. Oznacza to, że należy budować statki tak, aby oprócz zadań frachtu morskiego, między innymi były spełniane wymagania obowiązujące na lądzie w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jeżeli jest siłownia energetyczna – należy redukować szkodliwe emisje do atmosfery, jeżeli są odpady i osady ściekowe – należy je przekształcić tak, aby były przyjazne dla środowiska morskiego itd.


Rzeczywista instalacja dla siłowni okrętowej o strumieniu spalin 24 000 m3 /hProblemy pomijane na lądzie


Inwestorzy bardzo często pomijają końcowy efekt procesów przekształcania materiałów odpadowych. Jest to powszechne w budowie obiektów takich jak:

 • biogazownie – jest produkowany gaz szlachetny, ale brak zagospodarowania odcieków;

 • zakłady termicznego przekształcania odpadów (ZTPO), spalarnie odpadów – zmniejszają poprzez spalanie jedynie objętość przekształcanych materiałów, lecz jednocześnie tworzą kondensaty szkodliwych związków;

 • oczyszczalnie ścieków – prowadzą prawidłowe procesy stabilizacji osadów ściekowych, które jednak nie mają zastosowania;

 • instalacje wytwarzania energii, ciepłownie, elektrociepłownie i elektrownie – wytwarzają (uboczne produkty spalania (UPS) z brakiem możliwości zagospodarowania;

 • inne; generalnie – odpady przemysłowe są w większości wstydliwie pomijane, tworząc tzw. „bomby ekologiczne”.Główne cele, jakie sobie stawiamy


Mając na uwadze powyższe problemy, wyznaczamy sobie główne cele realizacji wdrożeń Technologii własnych, sprawdzonych w skali przemysłowej, w zakresie:

 1. Redukcji szkodliwych emisji do atmosfery z instalacji termicznego wytwarzania energii, spełniając Normy emisyjne dyrektywy IED.

 2. TPO – termicznego przekształcania odpadów (komunalnych i przemysłowych) z zachowaniem Norm jak wyżej.

 3. Przekształcania produktów TPO na energię i karbonizaty z powtórnym zastosowaniem w sektorze rolno-przemysłowym.

 4. Uzyskania końcowych efektów procesów technologicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego, całkowicie pozbawionych produktów ubocznych nie mających zastosowania w handlu (tj. trafiających na wysypiska odpadów bądź zanieczyszczających atmosferę).

Oferujemy


Jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji budowy w systemie „pod klucz”, w procesie obejmującym: projektowanie, budowę urządzeń, montaż, rozruch, nadzór gwarancyjny i eksploatacyjny – łącznie z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, w tym Pozwolenia Zintegrowanego. Po zakończeniu budowy Inwestor otrzymuje dokumentację techniczno-ruchową (DTR) oraz Certyfikat dla Przedsiębiorców.


Comments


bottom of page